ชมรมคนรักรถ อ.รัตนบุรี กลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรีดีเซล เชิญร่วมกิจกรรมสานฝันแบ่งปัน เพื่อโรงเรียนของน้อง 2018

ด้วยชมรมคนรักรถ ในนามกลุ่ม สหายรัตนบุรี กลุ่มรัตนบุรีดีเซล ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันจากสังคมออนไลน์ (เฟซบุค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน พัฒนา ช่วยเหลือวัด และโรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยด้านต่างๆ จากโครงการและกิจกรรม ที่กลุ่มได้จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกขณะ มีโรงเรียนและวัดห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ ระหว่างสหายกลุ่มรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล ในปี 2561 ครั้งนี้ ทางชมรมได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ชื่อโครงการ “สานฝันแบ่งปัน เพื่อโรงเรียนของน้อง” ในวันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

จากรายละเอียดและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ในนามกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทธา เพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในปีนี้ ในนามกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
1. นายบุญเย็น ตริตรองรัมย์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนจำปา โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ และโรงเรียนรัตนบุรี) ประธานกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล โทร 081-5913526 ที่ทำการ บ้านเลขที่ 63 หมู่ 6 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

2. นายอนันต์ แจ่มใส ประธานกลุ่มสหายรัตนบุรี ที่ทำการ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 16 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมที่เคยดำเนินการในรอบหลายปีที่ผ่านมา

เว็บ Anantasook.Com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสนับสนุนกิจกรรมดีดี เพื่อรัตนบุรีบ้านเรา ของกลุ่มสหายรัตนบุรี และกลุ่มรัตนบุรี ดีเซล ในครั้งนี้ครับ (โทร 0955452529)Leave a Comment