ทีมงานคุณครู โรงเรียนลูกอีสาน [ศวคท.] อบรมนักศึกษาครูวิทยาลัยครูปากเซ ผลิตเครื่องบินพลังยาง

pakse-rpworkshop

6-7 เมษายน 2559 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] และทีมงาน [นายณัฐพล  ห้องแซง, นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข] โดยกิจกรรม “คุณครู ใจดีทุกคน” ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) เดินทางไปจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง” สำหรับนักศึกษาครูและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ รวมจำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2559 ณ อาคารฝึกอบรมครู วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อาจารย์และนักศึกษาครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนรู้ เครื่องบินพลังยาง และขยายผลการดำเนินกิจกรรมสู่โรงเรียนต้นแบบใน สปป.ลาว ต่อไป

book-for-pakseนอกจากนี้ นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข และนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ยังได้นำหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา ฯลฯ มามอบให้กับห้องสมุดวิทยาลัยครูปากเซด้วย ซึ่งพบว่า อาจารย์และนักศึกษาสนใจอ่านหนังสือภาษาไทย ที่นำมามอบให้อย่างมาก และขอขอบใจ (ขอบพระคุณ) ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ด้วยครับ

หมายเหตุ : สำหรับความรู้เกี่ยวกับ เครื่องบินพลังยาง ANANTASOOK จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป และกิจกรรมดีดีแบบนี้กับวิทยาลัยครูปากเซจะมีขึ้นเรื่อยๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปLeave a Comment