โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการอบรมครูและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ KKU Smart Learning ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 Leave a Comment