สรุป ผลงานดีเด่นโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1 ปี (1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค. 2562) ความโดดเด่นของนารายณ์คำผงวิทยา

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ สังกัด สพม.33 มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 42 คน ปัจจุบันบริหารงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข มีผลงานที่โดดเด่นและความสำเร็จที่สำคัญ ดังนี้

1.โรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ศึกษา โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้รับความสำเร็จในการส่งเสริมและการจัดการเรียนรู้วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ หลายรายการ ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัลชนะเลิศครูดีเด่นสะเต็มศึกษา สาขาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, คุณครูเป็นวิทยากรแกนนำของ สสวท. และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ระดับประเทศ และนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนศึกษาดูงานหอดูดาวในประเทศไทยและเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.โรงเรียนนวัตกรรมประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผลงานที่มุ่งสร้างให้สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยามีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในการพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมร่วมกันศึกษาพัฒนาบ้านเรา รวมถึงนวัตกรรมการสร้างพลเมืองดีด้วยระบบคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในผลงานชื่อ “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” ซึ่งตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้าน การเป็นพลเมืองดี, การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, และการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ได้อย่างครบถ้วน

3. โรงเรียนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจังผ่าน กิจการนารายณ์โคพรีเมี่ยม (จำหน่ายเนื้อโคคุณภาพระดับพรีเมี่ยม), กิจกรรมน้ำดื่มนารายณ์ (จำหน่ายน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน) และกิจการนารายณ์เบเกอรี่ (จำหน่ายเบเกอรี่ ขนมอบ) ซึ่งตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการมีงานทำ มีอาชีพ ได้อย่างดี

4. โรงเรียนส่งเสริมกีฬาฟุตบอล โดยการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถทางกีฬาฟุตบอลได้พัฒนาฝีเท้าของตนเองในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ มีนักเรียนหลายรายพัฒนาตนเองจนเป็นนักเตะในสโมสรต่างๆ และส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล จากบริษัทคิงเพาเวอร์ เพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลของเยาวชนและประชาชนในอำเภอโนนนารายณ์ต่อไป

5.โรงเรียนศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) Leave a Comment