[Co Premium] นารายณ์ โค พรีเมี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายเนื้อโคขุน เกรดพรีเมี่ยม สุรินทร์


นารายณ์ โค พรีเมี่ยม : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 สนับสนุนทุนประกอบกิจการโดยกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จำนวน 20,000 บาท ภายใต้การส่งเสริมและความร่วมมือกับ ออสไทย แคปปิตอล ฟาร์มโคขุน ที่มีคุณภาพแห่งเดียวในอีสานใต้

ดำเนินกิจการโดย : นักเรียนกลุ่มนารายณ์ โค พรีเมี่ยม
ขับเคลื่อนกิจการ นารายณ์ โค พรีเมี่ยม โดย : ครูสิทธิชัย ประคองใจ และครูชาญชัย ผสมวงค์
สนับสนุนโดย : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment