ตัวอย่าง Logbook แบบฟอร์ม Logbook การบันทึกใน Logbook การเขียน Logbook สำหรับครู

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ครูต้องมีการบันทึกการพบปะพูดคุยกันลงใน Logbook, Logbook จึงกลายมาเป็นคำศัพท์ใหม่ และเครื่องมือใหม่สำหรับครู ว่าจะมีรูปแบบหรือแบบฟอร์มอย่างไร 

Logbook คืออะไร
– Logbook, สมุดปูมเรือ เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินเรือไว้ ตามลำดับเวลา
– Logbook, สมุดบันทึกการเดินทางตามช่วงเวลา
– Logbook มีการใช้หลายวงการ เป็นสมุดบันทึกของการทำงาน การผลิตสินค้า การทำโปรเจคของนักศึกษา เป็นต้น

สรุปคร่าวๆ ได้ว่า Logbook สำหรับ PLC คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย (โสเหล่, ภาษาอีสาน) กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั่นเอง (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, 22 กรกฎาคม 2560)

Logbook-formองค์ประกอบของ Logbook 
ในความเป็นจริงนั้น Logbook ไม่มีรูปแบบตายตัว อาจเป็นความเรียง หรือ ตารางก็ได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1. วันที่ เวลา….ถึงเวลา…………. สถานที่ …………
2. ประเด็นหรือหัวข้อ PLC (ทำอะไร เพื่ออะไร เป้าหมายคืออะไร)
3. รายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมที่ทำ (เขียนให้เห็นกระบวนการที่ทำ ทำอย่างไร)
4. บันทึกผลการเรียนรู้ และจะนำไปใช้ (พัฒนาผู้เรียน) อย่างไร
5. ความรู้สึกหรือความประทับใจจากการ PLC ครั้งนี้
6. การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาในองค์กร

หมายเหตุ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใส่ใจและจัดให้ครูได้มีชั่วโมง PLC มีการจัดทำ Logbook และลงนามใน Logbook ให้กับครู เพื่อเป็นหลักฐานการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งจะมีผลเมื่อใช้ตรวจสอบนับชั่วโมงตามเงื่อนไขการทำวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ เมื่อครบ 5 ปี 

ตัวอย่าง Logbook
1. ปก Logbook โรงเรียนตาเบาวิทยา [รอดาวน์โหลด]
2. แบบฟอร์มบันทึก Logbook โรงเรียนตาเบาวิทยา [รอดาวน์โหลด]

ตัวอย่าง Logbook โรงเรียนเลิงนกทา [ดาวน์โหลด]One Comment

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ขอแชร์ครับ

Leave a Comment