ITLA2019 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน

ผลงาน ITLA2019 การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในห้องเรียนคณิตศาสตร์อัจฉริยะสำหรับเด็ก Gen Z
เจ้าของผลงาน : นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา Leave a Comment