คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้
1. ครูมี Growth Mindset
2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน
3. ครูเปลี่ยนการสอน
4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น
5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้
6. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู

คุณลักษณะครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่นำเสนอนี้ เป็นการประมวลความเห็นจากผู้ทำงานด้านการศึกษาหลากหลายกลุ่ม ซึ่งทำงานร่วมกันกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จากหลายเวที หลายวาระ และจากการประมวลจากทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ได้พลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม การประมวลคุณลักษณะในข้างต้น เป็นการดึงเอาลักษณะเด่นๆ ซึ่งอาจจะขาดคุณลักษณะสำคัญด้านอื่น

เชิญอ่านตัวอย่างครูดี 4.0 ได้ที่ : [https://goo.gl/DXaWKt]
ที่มา : https://www.scbfoundation.com/media_knowledge/knowledge/292/คุณลักษณะครูดี 4.0Leave a Comment