กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สถาบันชาติ

ความรักชาติ ชาติ หมายถึง แผ่นดินที่มีประชาชนยึดครอง มีอาณาเขตที่แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผู้นำเป็นผู้ปกครองประเทศและประชาชนทั้งหมด ด้วยกฎหมายที่ประชาชนในชาตินั้นกำหนดขึ้น เช่น ประเทศไทย มีอาณาเขต มีเนื้อที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 70 ล้านคน (พ.ศ. 2560) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของตนเอง สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเป็นเวลายาวนาน ผู้ที่มีความรักชาติ จะช่วยกันปกป้องรักษาชาติ ไม่ให้ศัตรูมารุกรานหรือทำร้ายทำลาย เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยต่อไป และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขสืบไป ส่วนผู้ที่ไม่รักชาติ ก็จะผู้ที่คิดไม่ดีต่อชาติ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาทำร้าย ทำลาย แล้วยึดครองประเทศชาติ สร้างความแตกแยกให้คนในชาติ นำความเสื่อมเสียมาให้ประเทศชาติบ้านเมือง สถาบันชาติมีพระคุณต่อเรา คือ ให้แผ่นดินเราอยู่อาศัย

สถาบันศาสนา

ศาสนา หมายถึง คำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ เช่น ศาสนาคริสต์ คือ คำสอนของพระเยซูเจ้า ศาสนาอิสลาม คือ คำสอนของพระอัลลอฮ์ มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ ศาสนาพุทธ คือ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และศาสนาอื่นๆ ก็คือ คำสอนขององค์ศาสดาแต่ละพระองค์ตามศาสนาหรือลัทธิความเชื่อของศาสนานั้นๆ ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์ละชั่ว ประพฤติดี ผู้ที่รักศาสนา จะเป็นผู้ที่นำคำสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ละความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผู้ที่ไม่รักศาสนา จึงเป็นผู้ที่ไม่นำคำสอนของศาสนานั้นไปประพฤติปฏิบัติ ไม่ละความชั่ว ไม่ประพฤติดี ไม่ชำระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลส ปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงำจิตใจ สถาบันศาสนามีพระคุณต่อเรา คือ คำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดี

สถาบันพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นพระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วนหน้า ผู้ที่รักพระมหากษัตริย์ จะเป็นผู้มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว รวมน้ำใจไทยทั้งชาติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเป็นคนดีถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนผู้ที่ไม่รักพระมหากษัตริย์ จะเป็นผู้ที่ไม่จงรักภักดี ไม่เคารพนับถือ ไม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระคุณต่อเรา คือ ผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันชาติ ประเพณีและวันสำคัญของไทย เช่น วันพระราชทานธงชาติไทย วันรัฐธรรมนูญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น

2. กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมทุกวันพระ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น

3. กิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมเพื่อให้แสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม่ วันพ่อ วันจักรี วันฉัตรมงคล โดยสามารถทำได้โดย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ทำดีถวายในหลวง ปลูกฝังให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต ฝึกให้ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น

4. กิจวัตรประจำวัน เช่น กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าทุกวัน กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา

5. การไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม และการร่วมกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ รวมถึงการฝึกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานที่ไปได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัว เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด โบสถ์คริสต์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น

6. การเทิดทูนด้วยเพลง โดยศึกษาความหมาย ความสำคัญของสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทย และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ เอกลักษณ์อื่นๆ เช่น แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (ที่ต่างชาติยกย่อง เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ไว้ ผ่านเนื้อเพลง และฝึกร้องเพลงต่างๆ เช่น เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงแผ่นดินของเรา เพลงต้นตระกูลไทย เพลงรักกันไว้เถิด เพลงสยามานุสติ เพลงลอยกระทง เพลงส้มตำ เป็นต้น

วิธีการส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้ลูกฟัง ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทแบบไทย
2. ฝึกไหว้แบบอ่อนช้อย สวยงาม
3. เล่นการละเล่นแบบไทยๆ
4. ทำความดี เช่น ทิ้งขยะถูกที่ ไม่รังแกผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งของสาธารณะ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชื่นชมธรรมชาติ ฯลฯ
5. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
6. แสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่พูดจาจาบจ้วงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

เรียบเรียงจาก : https://parnpang.wordpress.com3 Comments

  1. กยก.มทบ.๑๖ says:

    ทรงเจริญ

  2. กยก.มทบ.๑๖ says:

    ทรงพระเจริญ

  3. กยก.มทบ.๑๖ says:

    เรารักในหลวง

Leave a Comment