การศึกษารูปแบบ 4.0 Education 4.0 คืออะไร ความหมายของ Education 4.0 นิยาม การศึกษา 4.0

education4.0

การศึกษารูปแบบ 1.0 คือ การศึกษาที่ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้
การศึกษารูปแบบ 2.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้
การศึกษารูปแบบ 3.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้
การศึกษารูปแบบ 4.0 คือ การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้

Education 4.0 คือ การเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์)

ที่มา : เอกสารของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยLeave a Comment