พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานทำ มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี 

ผู้บันทึก : นายเกษม วัฒนชัย Leave a Comment