พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 ความหมายแห่งพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 : การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานทำ มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

3. มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ

ผู้บันทึก : นายเกษม วัฒนชัย 

เช็คความเข้าใจ โดยการตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. “มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน” ตรงกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้อใด
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ข. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ค. มีงานทำ มีอาชีพ
ง. เป็นพลเมืองดี

2. “ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ตรงกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้อใด
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ข. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ค. มีงานทำ มีอาชีพ
ง. เป็นพลเมืองดี

3. “ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้” ตรงกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้อใด
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ข. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ค. มีงานทำ มีอาชีพ
ง. เป็นพลเมืองดี

4. “การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” ตรงกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้อใด
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ข. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ค. มีงานทำ มีอาชีพ
ง. เป็นพลเมืองดี

5. การดำเนินโครงการคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดรับกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้อใด
ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
ข. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
ค. มีงานทำ มีอาชีพ
ง. เป็นพลเมืองดี

สนใจเช็คภูมิรู้ เพิ่มเติม >>  คลิกอ่านรายละเอียด ที่นี่ >> [เช็คภูมิรู้]Leave a Comment