[ตัวอย่าง] การสร้างโมเดล โรงเรียนในฝัน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผอ.-รอง ผอ. โมเดล ร.ร. ฝึกประสบการณ์ผู้บริหารใหม่

ตัวอย่างโรงเรียนในฝัน : สามสำราญสามัคคีวิทยาลัย (ส.ส.ว.)

model-schoolวิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ :
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำขวัญ : สร้างสรรค์ พัฒนา การศึกษาไทย
อัตลักษณ์ : สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
ปรัชญาโรงเรียน : สุขา สํฆสฺส สามคฺคี : ความสามัคคี นำมาซึ่งประโยชน์สุข
สีประจำโรงเรียน : เหลือง-แดง
– เหลือง : ความเจริญรุ่งเรือง
– แดง : ความกล้าหาญ
โมเดลการบริหารโรงเรียน : 3SMILE MODEL
S1 : Sufficiency Economy : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เน้นการบริหารโดยยึดหลักทางสายกลาง มีความพอดี มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน มีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ขอบเขตความรู้และคุณธรรม
S2 : System Thinking : คิดเชิงระบบ ตามวงจรคุณภาพ PDCA
S3 : Shared Vision มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม อาศัยความรู้ ความสามารถของสมาชิกทุกคน มองเห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน
M : Moral System ยึดระบบคุณธรรม ลดความสูญเสีย ขจัดการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม
I : International : มุ่งสู่สากล : สร้างและพัฒนาหลักสูตร เทียบเคียงมาตรฐานสากล และส่งเสริม การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพระดับสากล
L : Long Life Education : เป็นการศึกษาตลอดชีวิต การบูรณาการ พัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างการศึกษากับการดำเนินชีวิต ให้มีความยืดหยุ่นและเสมอภาค
E : Effectiveness ประสิทธิผล ประหยัด ตรงเวลา คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติสำหรับการสร้างโมเดลโรงเรียนของรุ่นที่ 66
1. ให้แต่ละกลุ่มย่อยฝึกประสบการณ์ (กลุ่มฝึกประสบการณ์ที่ 14-18) ออกแบบโครงสร้างโรงเรียนในฝันตามตัวอย่างข้างต้น ซึ่งได้มาจากการหลอมรวมมวลประสบการณ์ของการฝึกประสบการณ์ 2 โรงเรียนที่ไปฝึกประสบการณ์
2. ในแต่ละโรงเรียนในฝัน ต้องมีโมเดลการบริหารโรงเรียน 1 โมเดล เช่น กลุ่มฝึกประสบการณ์ที่ 15 ฝึกที่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ และโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ ตั้งชื่อโมเดลว่า MANEEPAT (มณีภัทร) ก็จะไปหาคำอธิบายโมเดลว่า M คืออะไร, A คืออะไร (ดูตามตัวอย่างข้างต้น) เป็นต้น
3. ขนาดนิทรรศการกำหนดที่ 80 x 120 เซนติเมตร ตามแนวตั้ง รายละเอียดพื้นหลังรวมถึงการจัดวางข้อความต่างๆ จะออกแบบให้เหมือนกันทั้ง 5 กลุ่ม
4. หลังจากแต่ละกลุ่มฝึกประสบการณ์ได้โมเดลของตนเองแล้ว (รวม 5 โมเดล) โมเดลการบริหารโรงเรียนใหญ่และชื่อของโรงเรียนใหญ่ของรุ่นที่ 66 เราจะประสานงานกันภายหลัง โดยพิจารณาจากโมเดลของทั้ง 5 กลุ่ม 

นอกจากนี้ ให้แต่ละกลุ่มฝึกประสบการณ์ เตรียม Best ของแต่ละโรงเรียน (รวม 10 โรงเรียน) เพื่อจัดทำบอร์ดนิทรรศการขนาด 80 x 120 เซนติเมตร ไว้ด้วย (ดังนั้นสรุปว่า แต่ละกลุ่มฝึกประสบการณ์ เตรียมเนื้อหาทำนิทรรศการ 3 บอร์ด คือ Best ของ 2 โรงเรียน (2 บอร์ด) และ Model การบริหารงานโรงเรียนของกลุ่มย่อย 1 บอร์ด)

ดังนั้น เบื้องต้นให้แต่ละกลุ่มฝึกประสบการณ์ (กลุ่มที่ 14-18) ของรุ่นที่ 66 ไปออกแบบโครงสร้างโรงเรียนในฝัน ตามแนวทางของโรงเรียน “สามสำราญสามัคคีวิทยาลัย (ส.ส.ว.)” ให้เรียบร้อย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปLeave a Comment