ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

31 ตุลาคม 2561 : ส่งมอบงานการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

1-6 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] เดินทางไปราชการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ตาม MOU ระหว่างโรงเรียนตาเบาวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน และเป็นตัวแทนสถานศึกษาลงนามใน MOU ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากับมหาวิทยาลัยซีหนาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยซีหนาน  (วันที่ 6 พ.ย. 2561 รอง ผอ. เป็นตัวแทนประชุมประจำเดือน ของผู้บริหาร ที่ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา)

7 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ต้อนรับนักเรียน พบนักเรียนวันแรก และสานเสวนากับทีมบริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  [บ่าย : ไปราชการ] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  

8 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประเสริฐ สันทอง ณ โรงเรียนยางวิทยาคาร  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สมชัย นามสว่าง ณ โรงเรียนสังขะ

9 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ร่วมแสดงความยินดี ผอ. ประจักษ์ เงางาม ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ธรรมนูญ มีเสนา (โรงเรียนพนมดงรักวิทยา) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และ ผอ. ทองใบ ตลับทอง ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร

12 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] ประชุมกลุ่มบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดี ผอ. กชพร ธรรมวิเศษ  ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยา  [บ่าย] ร่วมแสดงความยินดี ผอ.พิทักษ์ ทวีแสง ณ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

13 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า ไปราชการ]  กรรมการประเมิน รอง ผอ.นิโลบล พุทธานุรักษ์ ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  [บ่าย : ไปราชการ] ลงนามความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

14 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า]  ประธานกรรมการประเมินครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

15 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า] เปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามในสมุดบัญชีโรงเรียน มอบหมายรอง ผอ. ประชุมสหวิทยาเขต 6 [บ่าย] ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประทับตราสถาบันใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยซีหนาน และโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และประชุมมอบนโยบายการบริหารงานและรับฟังเสียงครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา / เย็น เดินทางเข้า กทม.

16-20 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] ร่วมกิจกรรมกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

22 พฤศจิกายน 2561 : [เย็น] ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอโนนนารายณ์ ณ อบต.คำผง

23 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า : ไปราชการ] นำผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน การแปรรูปวัวและจำหน่ายเนื้อวัว ณ ทีคาวฟาร์ม ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีคุณนลินรัตน์ โพธิ์คำ เจ้าของกิจการให้การต้อนรับและให้ความรู้ [เย็น] นำบุคลากรเยี่ยมและรับขวัญลูกครูณัฐพล-ครูวรากรณ์ ศิลาลัย 

26 พฤศจิกายน 2561 : [เช้า : ไปราชการ] ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนบ้านขุมดิน อ.โนนนารายณ์ สาระสำคัญ คือ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นสถานที่จัดงานวันครู ปี 2562

27 พฤศจิกายน 2561 : เช้า เดินตรวจสอบห้องเรียนและสภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบ บ่าย กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์  

28 พฤศจิกายน 2561 : เช้า นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี จัดพิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธ ณ โดมเรารัก น.ค.ว.

29 พฤศจิกายน 2561 : [ไปราชการ] เช้า ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นายสำเริง บุญโต ผอ. สพม. 33, บ่าย เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ สพม. 33

3 ธันวาคม 2561 : ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนจริง ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นับได้จำนวน 569 คน และรายงานต้นสังกัด

4 ธันวาคม 2561 : จัดกิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ณ โดม เรารัก นคว. จากนั้นเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสิรินธร

5 ธันวาคม 2561 : นำบุคลากรโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ 

7 ธันวาคม 2561 : เดินทางไปประสานงานการจัดจ้างพนักงานบริการประจำศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา และประสานงานการเดินทางผ่านแดน ไปราชการที่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ 

11 ธันวาคม 2561 : ประชุมสหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา ณ โรงเรียนรัตนบุรี จากนั้นเดินทางไปร่วมงานศพแม่ ผอ.ชนะศึก จินดาศรี และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ณ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์

13 ธันวาคม 2561 : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน สพม.33 ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์ 

14 ธันวาคม 2561 : ปฐมฤกษ์ เปิดร้าน “นารายณ์ โค พรีเมี่ยม” (Narai Co Premium) ของนักเรียน และเปิดบัญชี “กองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา”

15-16 ธันวาคม 2561 : เดินทางร่วมคณะนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปราชการเก็บข้อมูลวิจัย  ณ สำนักงานเขตการศึกษาเมืองเสียมราฐ พร้อมกับศึกษาดูงานโรงเรียนวัดโบ และวิทยาลัยปํ๊ว เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

17 ธันวาคม 2561 : [ไปราชการ] นำคณะนักวิจัยเข้าพบ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 จ.สุรินทร์ จากนั้นเข้าพบ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ (ครู สควค. รุ่นที่ 5) นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ณ เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ 

18-20 ธันวาคม 2561 : [ไปราชการ] เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร/ แวะศึกษาดูงาน โรงเรียนผาเทิบวิทยา จ.มุกดาหาร 

21 ธันวาคม 2561 : [เช้า] ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

24 ธันวาคม 2561 : ลงนามใน MOU ข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา/ ออกข้อสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน (คัดเลือก 25 ธันวาคม 2561) 

27 ธันวาคม 2561 : [เย็น] กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นอกสถานที่ ณ Jepa Steak House

28 ธันวาคม 2561 : กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

7 มกราคม 2562 : [เช้า] ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

8 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก

9 มกราคม 2562 : ให้การต้อนรับ นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนำคณะเดินทางมาติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

13 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Award) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

15 มกราคม 2562 : [เจ้าของสถานที่] ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู โนนนารายณ์คุรุสัมพันธ์ ณ สนามกีฬา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 

16 มกราคม 2562 : [เจ้าของสถานที่] กิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา/ พิธีเจิมเสาเอกโดมเรารัก น.ค.ว. และรับมอบเรือนทันใจ จาก ผอ.ทันใจ ชูทรงเดช (นายณัฐกรณ์ ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอโนนนารายณ์เป็นประธานในพิธี)

18-20 มกราคม 2562 : ให้การต้อนรับและรับรอง ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม ในโอกาสนำนักศึกษา ม.อุบลราชธานี มาจัดค่าย UBU NKW Science Camp ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา (โรงเรียนศรีสุขวิทยา, ประดู่แ้วประชาสรรค์, โนนเทพ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม)

21-22 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ของ สำนักวิชาการ สพฐ. ณ โรงแรมเดอะพาลาสซโซ่ กรุงเทพมหานคร (ครูมยุรีย์ ศรีทอง, ครูสโรชา ศรีสะอาด)

23 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] คณะทำงาน จัดทำและวิพากษ์ร่างหลักสูตรอบรมครูวิทยากรแกนนำวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

24-25 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] ต้อนรับและนำเสนอผลการพัฒนาสถานศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ CBSEL รุ่นที่ 1 (MOU ไทย-จีน) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี (รองภูธร พวงสี, นายธีรยุทธ สมเจตนา, นายจักรกฤษ นิยมวัน)

26 มกราคม 2562 : ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมประชุมพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

28 มกราคม 2562 : [เช้า] ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโนนนารายณ์ (สรุปการจัดงานวันครู) ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

30 มกราคม 2562 : [ไปราชการ] ประชุมกรรมการสนามสอบ O-Net ม.3 สนามสอบโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา, 1 ก.พ. รับข้อสอบ ณ สพม.33 (รองภูธร พวงสี)

2-3 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสนามสอบ O-Net ม.3 (ตัวแทนศูนย์สอบ) สนามสอบโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

4 กุมภาพันธ์ 2562 : [บ่าย] นำนักเรียนเข้าร่วมฟังธรรมเทศนา จากคณะพระธรรมฑูตที่ธุดงค์และพำนัก ณ วัดอีสาณ บ้านโนนสั้น อำเภอโนนนารายณ์ [เย็น] ถวายการต้อนรับและรับฟังธรรมจาก พระราชสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ณ วัดอีสาณ บ้านโนนสั้น 

5 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ณ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

7 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ เช้า] ประชุมสหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) ณ โรงเรียนรัตนบุรี

8-9 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ] ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายวิชาการ 4 ภูมิภาค ณ กรุงเทพมหานคร

11 กุมภาพันธ์ 2562 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ของอำเภอโนนนารายณ์ ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา (มติเลือก โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) 

12 กุมภาพันธ์ 2562 : เปิดและปิดค่าย “รักให้ถูกวิธี เด็กดีวิถีโนนนารายณ์” ของเยาวชนจิตอาสาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

13 กุมภาพันธ์ 2562 : ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประเมิน ครู ค.ศ. 2 (ครูธัญญพัทร์ รติกุลฐิตินันท์, ครูศิริพร พุทธระสุ) ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

14-16 กุมภาพันธ์ 2562 : โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม (14 ก.พ. เปิดกองลูกเสือ, 15 ก.พ. ร่วมแสดงความยินดีกับรอง ผอ. ที่ผ่านการสอบให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา ณ สวนป่ารีสอร์ท และเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง สพม.33 ณ สพม.33)

16-17 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมสัมมนาประชาธิปไตย (พร้อมกับคณะครูและนักเรียน รวม 6 ราย) ณ โรงแรมปรินสตัน พาเลซ สวีท กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

18 กุมภาพันธ์ 2562 : บ่าย กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ หอประชุมโรงเรียน และร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพนาสนวิทยา ในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาววรรณิศา สุขหาได้ พนักงานราชการ เอกนาฏศิลป์ 

20-22 กุมภาพันธ์ 2562 : ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดโบ และวิทยาลัยปั๊ว ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการมาลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) กับโรงเรียนในสหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา โดยข้าพเจ้านำคณะเยี่ยมชม โรงเรียนกาบเชิงวิทยา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โรงเรียนธาตุศรีนคร โรงเรียนเบิดพิยาสรรค์ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ และโรงเรียนโนนเทพ (21 ก.พ. ลงนาม MOU ที่โรงเรียนรัตนบุรี, 22 ก.พ. กิจกรรม Open House ที่ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) 

22-24 กุมภาพันธ์ 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น  

25 กุมภาพันธ์ 2562 : [บ่าย] ติวโอเน็ต วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ นักเรียนระดับชั้น ม. 6

26 กุมภาพันธ์ 2562 : [เช้า] เป็นที่ปรึกษาครูและนักเรียนทำโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ 2 โครงงาน [หลังเลิกเรียน] ร่วมต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลที่มาทำการแข่งขันทั้งระดับเยาวชน และทีมฟุตบอล VIP อำเภอโนนนารายณ์ ณ สนามกีฬาอำเภอโนนนารายณ์

27 กุมภาพันธ์ 2562 : [เช้า] นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานักเรียน, ปิดกองลูกเสือและปิดการทำการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [บ่าย] ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 

28 กุมภาพันธ์ 2562 : [เช้า] นำคณะครูศึกษาดูงานการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า (IS) ในงาน Open House โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ [เย็น] งานเลี้ยงแสดงความยินดี นายภูธร พวงสี รอง ผอ. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป. สร.2

1 มีนาคม 2562 : [เช้า] ผอ.ภูธร พวงสี อำลานักเรียน/ งานวันรักวันลา ม.3, ม.6/ นำทีมผู้บริหารเดินทางไปส่ง นายภูธร พวงสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ณ โรงเรียนรัตนบุรี 

4 มีนาคม 2562 : [เช้า] นำคณะครูศึกษาดูงานและเดินทางไปส่ง ผอ.ภูธร พวงสี ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สร.2

5 มีนาคม 2562 : [เช้า] เปิดโครงการร้อง เล่น เต้นกระจาย นารายณ์บันเทิงศิลป์/ เลือกตั้งประธานสภานักเรียน [บ่าย] ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

7, 8, 11 มีนาคม 2562 : สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

12 มีนาคม 2562 : [เช้า] ร่วมเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ส.ส./ (12-13 มีนาคม : การแข่งขันกีฬาครู สพม.33)

14 มีนาคม 2562 : [บ่าย-เย็น] นำคณะครูและนักเรียนร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ มาประดิษฐาน ณ วัดป่าเมตตาสามัคคี 

15 มีนาคม 2562 : [ไปราชการ; ตลอดวัน] ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูมัธยมศึกษาสุรินทร์ สพม.33 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ (ทีมนักวิ่ง 4×100 เมตร หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และครูธีระยุทธ สมเจตนา ได้รับโชคทอง)

17 มีนาคม 2562 : ให้การต้อนรับและร่วมเรียนรู้การซ่อมแซมเก้าอี้นักเรียน จากวิทยากร ผอ.ภูธร พวงสี ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล

18 มีนาคม 2562 : [เช้า] ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 [บ่าย] ประชุมผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ สพม.33

19 มีนาคม 2562 : [เช้า] ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหาร [บ่าย] ประธานการประชุมปรับวิสัยทัศน์องค์กร ให้ตอบสนองกับการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนมัธยมคุณภาพประจำอำเภอโนนนารายณ์

21 มีนาคม 2562 : [เช้า] ต้อนรับและร่วมตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ผอ.พิทักษ์ ทวีแสง) [บ่าย] ประธานในพิธีเปิดการอบรมและประดับเครื่องหมายลูกเสืออาสา กกต. 

22 มีนาคม 2562 : [เช้า] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา [บ่าย] ประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

23 มีนาคม 2562 : [เย็น] ร่วมกับคณะครูถวายความรู้ด้านดาราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาแด่เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์และพระภิกษุวัดปราสาทขุมดิน

24 มีนาคม 2562 : วันเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ลูกเสืออาสา กกต. ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

25-26 มีนาคม 2562 : [ไปราชการ] อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลนวัตกรรมวัยรุ่น strong smart smile ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ในนามตัวแทนโรงเรียนใน สพม.33) ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (พร้อมด้วย นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) 

28 มีนาคม 2562 : [เช้า] ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้าง [บ่าย] ประชุมปรับหลักสูตรสถานศึกษา

29 มีนาคม 2562 : [เช้า] ประชุมประจำเดือนมีนาคม และประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

30 มีนาคม 2562 : [เช้า] วันสอบเข้าเรียน ม.1, ม.4 

2 เมษายน 2562 : รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จากคณะกรรมการประเมินฯ ของสหวิทยาเขต 6/ รับมอบตัวนักเรียน

3-5 เมษายน 2562 : [ไปราชการ] คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ของ สำนักวิชาการ สพฐ. ณ โรงแรมมณีกานต์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร (ครูมยุรีย์ ศรีทอง, ครูสุทัศนี ใจกล้า, ครูพยงค์ สันทาลุนัย, ครูสมใจ จิตสิริไพบูลย์, ครูดุธาสิทธิ์ แตงงาม)/ [ไปราชการ] อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาที่เน้นงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน” โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร (ครูธัญญพัทร์ รติกุลฐิตินันท์, ครูรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี, ครูสโรชา ศรีสะอาด)

6 เมษายน 2562 : [เช้า] ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสหวิทยาเขต 6 ณ ห้องประชุมชมดาวรีสอร์ท [บ่าย] ร่วมงานอุปสมบทครูจักรกฤษ นิยมวัน ที่อำเภอท่าตูม/ เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี

8 เมษายน 2562 : [เช้า] ลงนาม MOU ขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล กับโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ และประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ มาตรฐานสากล ที่โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ (ครูสัณห์ฤทัย โลนุช, ครูณัฐพล แสงทวี, ครูวรรณิกา แผ่นทอง, ครูพงศ์พันธุ์ ดาวเรือง)

9 เมษายน 2562 : ร่วมงานอุปสมบทครูธีระยุทธ สมเจตนา ที่อำเภอปราสาท

10 เมษายน 2562 : ร่วมงานรดน้ำดำหัว ผู้บริหารอาวุโส ในงานประเพณีสงกรานต์ สพม. 33 และงานแสดงความยินดี รองกฤษ ละมูลมอล ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ สวนป่ารีสอร์ท

12 เมษายน 2562 : [เย็น] นำบุคลากรร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงิน-เหลือง โรงเรียนรัตนบุรี ณ โรงเรียนรัตนบุรี

22-24 เมษายน 2562 : [ไปราชการ] เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายครู สควค. ภาคกลาง ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562)

25 เมษายน 2562 : [เช้า] ดำเนินการเรื่องการย้ายทะเบียนรถยนต์ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดสุรินทร์ [เย็น] ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสมาตรวจความพร้อมสถานที่จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา

26 เมษายน 2562 : [เช้า] ร่วมจัดนิทรรศการและสนับสนุนการจัดงาน รำอัปสรา ต้อนรับนายประภัสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ [บ่าย] ร่วมต้อนรับนายประภัสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนางดวงเดือน มาลากาญจน์ ในโอกาสเดินทางมามอบบ้าน กาชาดปันน้ำใจ ให้กับชาวบ้านเซียงซิน ตำบลคำผง (นักเรียน ม.3 ศึกษาที่โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา)Leave a Comment