โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก CBSEL ไทย-จีน

cbsel-thai

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) การฝึกอบรมในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest  University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยซีหนาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้ และมีทักษะความเป็นผู้นำทางการศึกษาไทย-จีน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ความเป็นผู้นำทางการศึกษาไทย-จีน

แผนพัฒนาในอนาคต
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความเป็นผู้นำทางการศึกษาไทย-จีน

ทั้งนี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) โดยเป็น 1 ใน 30 ผู้อำนวยการสถานศึกษาไทย (1 ใน 7 ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

รายละเอียดประกาศรายชื่อ :: [ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ CBSEL]

หมายเหตุ : เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) ในประเทศไทย (21-23 สิงหาคม 2560) และมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560) … รายละเอียดจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปLeave a Comment