คณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน-โลก ม.ซีหนาน จีน

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบหมายให้สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” โดยบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตร Educational Leadership Training Programme for Thai School Leaders เพื่อพัฒนาสมรรถนะและแลกเปลี่ยนความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวสรัสวดี มุสิกบุตร (กรรมการที่ปรึกษา)
2. นางพรอัญชลี พุกชาญค้า (กรรมการที่ปรึกษา)
3. นายเจริญ ภูวิจิตร์ (กรรมการที่ปรึกษา)
4. นายสุชาติ ชาติวรรณ (กรรมการที่ปรึกษา)
5. นายวุฒิชัย รักชาติ (กรรมการที่ปรึกษา)
6. นายมหิศร ปัตนราษฏร์ (ประธานกรรมการ)
7. นายมงกุฎ จำนงค์นิต (รองประธาน)
8. นางนภาพร แสงนิล (รองประธาน)
9. นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ (รองประธาน)
10. นางอรทัย เกิดภิบาล (เลขานุการ)
11. นางวิภา สายรัตน (ผู้ช่วยเลขานุการ)
12. นางวันฤดี ปุยะติ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
13. นางสาวกนกพร คำโสภา (เหรัญญิก)
14. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ (ผู้ช่วยเหรัญญิก)
15. นายเด่นนคร ขาวสะอาด (ผู้ช่วยเหรัญญิก)
16. นางสุดารัตน์ พลแพงพา (วิชาการ)
17. นางมาตา แก้วเซ่ง (วิชาการ)
18. นายวสุกฤต สุวรรณเทน (วิชาการ)
19. นางจรูญ จารุสาร (วิชาการ)
20. นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (วิชาการ)
21. นายนิรุตต์ บุตรแสนลี (วิชาการ)
22. นายวิโรจ หลักมั่น (โสตทัศนูปกรณ์)
23. นายฮัมดี อาแซ (โสตทัศนูปกรณ์)
24. นายอนันต์ เมืองบัวผัน (โสตทัศนูปกรณ์)
25. นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ (โสตทัศนูปกรณ์)
26. นางจารุณี แก้วประภา (กิจการด้านต่างประเทศ (ภาษาจีน))
27. นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร (กิจการด้านต่างประเทศ (ภาษาจีน))
28. นางสาวกนกอร บุญมี (กิจการด้านต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))
29. นายเอกพจน์ นราพันธุ์ (กิจการด้านต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ))
30. นางอุบล หนูมาก (ปฏิคม)
31. นางประภาดา คนคล่อง (ปฏิคม)
32. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ปฏิคม)
33. นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี (ปฏิคม)

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตามหลักสูตรและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

(นายมหิศร ปัตนราษฏร์)
ประธานคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINALeave a Comment