งานเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา CBSEL CHINA มีมติก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 : นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ผู้อำนวยการ กศน.วังน้ำเขียว ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา CBSEL China สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไทย ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Capacity Building for Sustainable Education Leaders Towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) ตามความร่วมมือทางวิชาการ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม -27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

การจัดโครงการครั้งนี้ มีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 คน สาระสำคัญคือ การแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง ตลอดจนได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้ง สมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน (ส.พ.ท.จ.) โดยที่ประชุมได้เลือก นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นนายกสมาคม และในระหว่างการจัดตั้งสมาคมมอบหมายให้ (1) นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา) เป็นเลขานุการ (จัดทำร่างข้อบังคับสมาคม ส.พ.ท.จ.), (2) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (ผอ. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง) เป็นนายทะเบียน, (3) นางสาวกนกพร คำโสภา (โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม) เป็นเหรัญญิก และทุกคนที่ร่วมกันเป็นคณะผู้ก่อการก่อตั้งสมาคม ส.พ.ท.จ. เป็นคณะกรรมการสมาคม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. แถวนั่ง : นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี (ผอ. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์), นางสุดารัตน์ พลแพงพา (ผอ.โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ), นายวุฒิชัย รักชาติ (ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครปฐม),  นางสาวกนกพร คำโสภา (ผอ.โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม)
2. แถวยืน :  นายวสุกฤต สุวรรณเทน (ผอ. โรงเรียนบ้านบะป่าคา),  นางวันฤดี ปุยะติ (ผอ.โรงเรียนบ้านโคกน้อย), นายสุชาติ ชาติวรรณ (ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสัชนาลัย), นายนิรุตต์ บุตรแสนลี (ผอ.อาชีวศึกษา อุดรธานี), นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ (ผอ.โรงเรียนวัดวังไคร้), นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร (ผอ. กศน. วังน้ำเขียว), นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์, นางนภาพร แสงนิล (ผอ. โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม)
3. บุคคลที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมแต่ไม่ได้บันทึกภาพ : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ผอ.โรงเรียนตาเบาวิทยา), นางจรูญ จารุสาร (ผอ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม) Leave a Comment