[STEM] โรงเรียนตาเบาวิทยา ชนะเลิศรางวัลโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING โรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33

ผลงานเรื่อง “สะเต็ม สกรีน สู่อาชีพ” ของครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนและครูผู้มีพลังพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.33 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากหลายส่วนของความสำเร็จจากการดำเนินการ “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” ของนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทั้งนี้ ครูวัชรพล เที่ยงปา ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รางวัลครูผู้มีพลังการพัฒนาเรียนรู้ Active Learning รางวัลระดับดีเยี่ยม (ชนะเลิศ) ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก สพม. 33 จากหน่วยการเรียนรู้ “สะเต็ม-สกรีน-สู่อาชีพ” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาLeave a Comment