วิทยาศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น ร่วมประชุมวิชาการ China International Conference on Computers in Education : ICCE 2015

ICCE-2015การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา, ดาราศาสตร์ศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมวิชาการ The 23nd International Conference on Computers in Education (ICCE 2015) ที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง

วันเวลา : 30 พ.ย. – 4 ธันวาคม 2558 : November 30, 2015 (Monday) to December 4, 2015 (Friday)
สถานที่ : The First World Hotel, Hangzhou, China ข้อมูลโรงแรม >> [The First World Hotel]
Conference Theme : 

Sakanan ANANTASOOK research paper and presentation :
Workshop 6 : W06: The Applications of Information and Communication Technologies in Adult and Continuing Education
Organizers:
1. Jyh-Chong LIANG, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
2. Min-Hsien LEE, National Sun Yat-sen University, Taiwan

Title : Applying Social Media for Measure Earth’s Circumference from Different Locations on the Vernal Equinox
Author : Sakanan Anantasook, Khon Kaen University, Thailand
                Chokchai Yuenyong, Khon Kaen University, Thailand 

Abstract :   The calculation of the Earth’s circumference using Eratosthenes’ method requires that; (1) the vertical angle of the sun at solar noon between two locations along the same line of longitude, and (2) the distance between the two locations. The Earth’s circumference measurement on 2014 Vernal Equinox operated with the same method and difference technique. On the Vernal Equinox the Sun move on the Equator, the vertical angle and distance between two locations could be referred with the Equator. The naïve participants (N=67) from different locations (Thailand, Lao, and New Zealand) successes the measurement through the social media which was applied to support this project. The results reveal that the online network highly supported teachers and students to complete the activity. They only learning the content from the weblog, 82.32% of them intensively understand the activity and using the Google earth program for measure the distance between their locations to equator. The scientific results have 0.02-12.50 % error which less than the Eratosthenes error (15.60%). It also indicated that social media could be used to create a collaborative network for science laboratory and developing astronomy teaching and learning in both Thailand and ASEAN country.

Note :
1. Conference Website: [http://icce2015.csp.escience.cn/dct/page/1]
2. Conference Website: [http://www.icce2015.zjut.edu.cn/]
ภาพประกอบจาก : http://www.icce2015.zjut.edu.cn/wp-content/uploads/2015/02/ICCE-top21.pngLeave a Comment