[ขาย] ซีดีแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนคณิตศาสตร์ แผนฟิสิกส์ แผนเคมี แผนชีววิทยา แผนดาราศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

ผลงานประเภท แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.1-6) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.4-6)
เขียนโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

A : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ที่

รายการซีดีแผน

การจัดเนื้อหาสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

N1

แผนฯฟิสิกส์ พฐ.

การเคลื่อนที่/สนามของแรง/ คลื่น/ กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

N2

แผนฯฟิสิกส์ 1 (ปรับปรุง 2560)

ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์/ การเคลื่อนที่แนวตรง/ แรงและกฎการเคลื่อนที่

N3

แผนฯฟิสิกส์ 2

งานและพลังงาน/โมเมนตัม-การดล/การเคลื่อนที่แบบหมุน/สภาพสมดุล-สภาพยืดหยุ่น

N4

แผนฯฟิสิกส์ 3

คลื่นกล/ เสียง/ แสงกับทัศนอุปกรณ์

N5

แผนฯฟิสิกส์ 4

ไฟฟ้าสถิต/ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1/ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2

N6

แผนฯฟิสิกส์ 5

ของไหล/ ความร้อน/ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/ ฟิสิกส์อะตอม/ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

N7

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

โครงสร้างโลก/ โลกและการเปลี่ยนแปลง/ ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา/ ธรณีประวัติ/  เอกภพ/ ดาวฤกษ์/ ระบบสุริยะ/ เทคโนโลยีอวกาศ

N8

แผนฯ เคมี พฐ.

ธาตุและสารประกอบ/ ปฏิกิริยาเคมี/ ปิโตรเลียม/ พอลิเมอร์/สารชีวโมเลกุล

N9

แผนฯ เคมี 1
(ปรับปรุง 2560)

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี/อะตอมและสมบัติของธาตุ/ พันธะเคมี

N10

แผนฯ เคมี 2

ปริมาณสัมพันธ์ / ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

N11

แผนฯ เคมี 3

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี / สมดุลเคมี / กรด-เบส

N12

แผนฯ เคมี 4

ไฟฟ้าเคมี / ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

N13

แผนฯ เคมี 5

เคมีอินทรีย์/ เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์/ สารชีวโมเลกุล

N14

แผนชีววิทยา  พฐ.
(ปรับปรุง 2560)

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์/ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์/ การดำรงชีวิตของพืช / พันธุกรรมและวิวัฒนาการ/ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

N15

แผนฯ ชีววิทยา 1
(ปรับปรุง 2560)

การศึกษาชีววิทยา/ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต/ เซลล์และการทำงานของเซลล์

N16

แผนฯ ชีววิทยา 2

การรักษาดุลยภาพในร่างกาย/ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต/การรับรู้-ตอบสนอง/ ระบบต่อมไร้ท่อ/ พฤติกรรมของสัตว์

N17

แผนฯ ชีววิทยา 3

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก/ การสังเคราะห์ด้วยแสง/ การสืบพันธุ์ของพืชดอก/การตอบสนองของพืช

N18

แผนฯ ชีววิทยา 4

การถ่ายทอดพันธุกรรม/ ยีนและโครโมโซม/ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง ดีเอ็นเอ/ วิวัฒนาการ

N19

แผนฯ ชีววิทยา 5

ความหลากหลายทางชีวภาพ/ ประชากร/ มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (แถมระบบนิเวศ : หลักสูตร 2544)

N20

แผนฯ วิทย์ พฐ. 1
(ปรับปรุง 2560)

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร/ สารบริสุทธิ์/ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต / การดำรงชีวิตของพืช

N21

แผนฯ วิทย์ พฐ. 2

การเคลื่อนที่ของวัตถุ/ พลังงานความร้อน/ บรรยากาศ

N22

แผนฯ วิทย์ พฐ. 3

ระบบร่างกายมนุษย์/ ระบบร่างกายสัตว์/ อาหาร-สารเสพติด/ สารและการเปลี่ยนแปลง

N23

แผนฯ วิทย์ พฐ. 4

แรงและการเคลื่อนที่/ แสงและการเกิดภาพ/ โลกและการเปลี่ยนแปลง

N24

แผนฯ วิทย์ พฐ. 5

พันธุกรรม/ ระบบนิเวศ/ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต        [www.anantasook.com]

N25

แผนฯ วิทย์ พฐ. 6

แรง งานและพลังงาน /ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / เอกภพ   [www.krusmart.com]

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด >> [ใบรายการสั่งซื้อแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 2551 และฉบับปรุง 2560]
[หมายเหตุ : เป็นใบสั่งซื้อประจำภาคเรียนที่ 1/2560]

avatar3_6B : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2551

ที่

รายการซีดีแผน

การจัดเนื้อหาสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

MB1

ม.4 พื้นฐานเล่ม 1

เชต/ การให้เหตุผล/ จำนวนจริง/ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

MB2

ม.4 พื้นฐานเล่ม 2

เลขยกกำลัง /อัตราส่วนตรีโกณมิติ/ ความน่าจะเป็น

MB3

ม.5 พื้นฐานเล่ม 1

สถิติและข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

MB4

ม.5 พื้นฐานเล่ม 2

การสำรวจความคิดเห็น/ ลำดับและอนุกรม

MA4

ม.5 เพิ่มเติมเล่ม 2

จำนวนเชิงซ้อน/ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น/ ความน่าจะเป็น

MA5

ม.6 เพิ่มเติมเล่ม 1

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น/ การแจกแจงปกติ/ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

MA6

ม.6 เพิ่มเติมเล่ม 2

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์/ แคลคูลัสเบื้องต้น/ กำหนดการเชิงเส้น

ปัจจุบัน ศวคท. มีผลงาน 7 รายการคือ MB1, MB2, MB3, MB4, MA4, MA5, MA6

ศวคท. ขอขอบพระคุณ ที่สนับสนุน ทุน ให้เราทำงาน ราคาชุดละ  225 บาท สั่ง 5 ชุดขึ้นไป คิดชุดละ 200 บาท

ประชาสัมพันธ์ :: ศวคท. กำลังปรับปรุงและจัดทำ  CD แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.ปลาย
(คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563) ดังนี้

MA1

ม.4 เพิ่มเติมเล่ม 1

 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น/ ระบบจำนวนจริง/ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

MA2

ม.4 เพิ่มเติมเล่ม 2

ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์/ ฟังก์ชัน/ เรขาคณิตวิเคราะห์-ภาคตัดกรวย

MA3

ม.5 เพิ่มเติมเล่ม 1

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม/ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ/ เวกเตอร์ในสามมิติ

 หมายเหตุ : ผู้สนใจติดต่อที่ 9sakanan@gmail.com โทร 0955452529 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ปราสาท
ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 329-1-28162-4

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชุดที่สั่งซื้อและชื่อ-ที่อยู่
สำหรับจัดส่งแผ่นซีดีแผนการจัดการเรียนรู้

มาที่ E-mail :: 9sakanan@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku
หรือส่ง SMS หรือโทรมาที่ 0955452529

จัดส่งสินค้าแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน และรับสินค้าภายในสามวันทำการ14 Comments

 1. ปัทมา แก้วฝ่าย says:

  สั่งซื้อ n14. ชีววิทยาพื้นฐาน 1แผ่น ค่ะ สั่งซื้อหรือติดต่อทางไหนคะ

 2. ครูนก says:

  อยากได้ซีดีแผนการสอน คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 5 เทอม 1 และเทอม 2 ค่ะ มีไหมค่ะ สั่งยังไง อยากได้ด่วนค่ะ

 3. ปิยะพันธ์ ชัยเสนา says:

  สนใจแผน คณิตฯ และ ชีวะ

 4. ครูนก says:

  ครูนก
  สั่งซื้อแผนการสอน ฟิสิกส์ ์N1-N6 มีไหมคะ สั่งยังไง อยากได้ด่วน

 5. มณีรีตน์ says:

  ยังสั่งซื้อได้ไหมคะ

 6. นางสาวพชรินทร์ สุ่มมาตร says:

  มีภาษาองกฤษมั๊ยคะ เคยสั่งแผนชีวะมาค่ะ แผนดีมากๆๆค่ะ แต่อยากได้ภาษาอังกฤษมากๆค่ะ

  • admin says:

   ขอบพระคุณมากครับ แต่ต้องขออภัยที่แผนภาษาอังกฤษของเราไม่มีครับผม

 7. จิราพร says:

  มีแผนเคมี ม.5 หลักสูตร 2560 ยังคะ

Leave a Comment