[E-book] จำหน่ายแนวข้อสอบ ป.บัณฑิต 2563 พร้อมสรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต 2563

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2563 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562, 2563 เนื้อหาอัพเดทครอบคลุมตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (จากเดิมมาตรฐานความรู้ จำนวน 11 มาตรฐาน เหลือ 6 มาตรฐาน) เนื้อหาประกอบด้วย

(1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา ให้คำปรึกษา ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
(4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
(5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(6) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
(7) แนวข้อสอบ ตามมาตรฐานที่ 1-6 (ข้างต้น) จำนวน 48 หน้า

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562, 2563 ในสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตร เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point จำนวน 241 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book : 149 บาท 

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2563

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนบุรี
ชื่อบัญชี นายไพรัช   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 677-6-74204-9

*** จำนวน 149 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 149.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book ป.บัณฑิตครู” พร้อม E-mail ของท่าน
มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0955452529

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

เราจะส่ง E-book ให้ท่านทางเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)Leave a Comment