ชมรมครู สควค. อบรมการเขียนเว็บไซต์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม PHP-Nuke

tsmt255118-19 ตุลาคม 2551 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 30,000 บาท) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเว็บไซต์ทางการศึกษาด้วยโปรแกรม PHP-Nuke” สำหรับครูในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment