Featured งานเขียน ซีดี อีบุค News

Latest งานเขียน ซีดี อีบุค News

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. ผอ. สถานศึกษา 2563 เนื้อหา ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.+ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ รอง ผอ. ผอ.สถานศึกษา 2563 เนื้อหาภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.+ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2563 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ...

[E-book] จำหน่ายแนวข้อสอบ ป.บัณฑิต 2563 พร้อมสรุปเนื้อหาเตรียมสอบ ป.บัณฑิตครู คู่มือเตรียมสอบ ป.บัณฑิต 2563

E-book สอบ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2563 พร้อมแนวข้อสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้น สำหรับบุคคลที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปี 2562, 2563 ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2563 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2563 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2563 ภาค ก ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2563 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรอบรู้ทั่วไป ส่วนที่ 1 (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ...

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ [E-book สรุปกฎหมาย สอบครูผู้ช่วย]

E-book สอบครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก ส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2558 ...

[ขาย] ซีดีแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนคณิตศาสตร์ แผนฟิสิกส์ แผนเคมี แผนชีววิทยา แผนดาราศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

ผลงานประเภท แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.1-6) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.4-6) เขียนโดย ...