Featured งานเขียน ซีดี อีบุค News

Latest งานเขียน ซีดี อีบุค News

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2560 ภาค ก ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ...

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ [E-book สรุปกฎหมาย สอบครูผู้ช่วย]

E-book สอบครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก ส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2558 ...

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (กลุ่มทั่วไป 100 คะแนน, กลุ่มประสบการณ์ 50 คะแนน) เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ...

[ขาย] ซีดีแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนคณิตศาสตร์ แผนฟิสิกส์ แผนเคมี แผนชีววิทยา แผนดาราศาสตร์

ผลงานประเภท แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.1-6) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.4-6) เขียนโดย นายศักดิ์อนันต์   ...