Latest มหาวิชา News

อาชีพขาย CONTENT แหล่งซื้อ CONTENT ขาย CONTENT เว็บซื้อขายดิจิทัลคอนเทนต์ ตลาดซื้อขาย CONTENT

Content แปลตรงตัวว่า “เนื้อหา” ซึ่งต้องเป็น “เนื้อหา” หรือ “สาระ” หรือ “วิชา” ที่มีประโยชน์ต่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า การสร้าง Content ก็คือ การที่เรามี “เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร” ...

INFOPRENEUR นักธุรกิจขายข้อมูลความรู้ นักธุรกิจขายความรู้ออนไลน์ ขาย CONTENT ONLINE ขายวิชาออนไลน์

Infopreneur คือ นักธุรกิจขายข้อมูลความรู้ ขายประสบการณ์เฉพาะทางที่ตัวเองถนัดและมีการสร้าง “เนื้อหา” หรือ “สาระที่มีประโยชน์” (ที่เรียกว่า Content) ต่อกลุ่มคนจำนวนมาก (ที่เราขอเรียกว่า ...

เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน เครื่องสำอาง ของธุรกิจชุมชน เครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชน

เอกสาร คู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อที่น่าสนใจ – องค์ประกอบในการผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ ...

แนวคิดแบบลีน (LEAN THINKING) การดำเนินธุรกิจแบบลีน เน้นการสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า

แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) จะเน้นการสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ โดย Jeffrey Liker ได้นำเสนอไว้ในหนังสือวิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way) ได้แก่ 1. งานที่ต้องแก้ไข (Defect) –  ต้นทุนที่สูญเปล่า ...