Latest โครงการผู้นำ CBSEL จีน News

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...

[CBSEL วันที่ 16 เช้า] การสอนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่จีนต้องเผชิญในยุคข้อมูลข่าวสาร (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การสอนในชั้นเรียนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร รศ. จางเหลียง สถาบันวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ...

คำกล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน CBSEL-CHAINA

คำกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในต่างประเทศ ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน ...

[ปาฐกถา] ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 งานเสวนาภาวะผู้นำทางการศึกษาไทยและจีน

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ตัวแทนกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา CBSEL-CHINA 2017 นำเสนอปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ...

[CBSEL วันที่ 13] นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนจีน สัมผัสตัวอักษรจีน หลักเรียนภาษาจีน (10 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 13 : 10 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย นวัตกรรมการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จ้าวซิน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน นวัตกรรม ...

[CBSEL วันที่ 12] ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน-รัฐบาล) (9 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 12 : 9 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนประถมศึกษาเซี่ยเจียวัน (ฝ่ายเอกชน) วิทยากรโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลิว ซีย่า กิจกรรมวันนี้ ...

[CBSEL วันที่ 11] ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนานคาย โรงเรียนฉงชิ่ง อี้จง (Chongqing No.1) (8 พ.ย. 2560; Sakanan)

วันที่ 11 : 8 พฤศจิกายน 2560 : ช่วงเช้า : เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหนานคาย โดยวิทยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสียว ลี่ และคณะ โรงเรียนหนานคาย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ...