Latest โครงการผู้นำ CBSEL จีน News

พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

22 กุมภาพันธ์ 2561 : ตัวแทนคณะผู้ก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน นำโดย นายวุฒิชัย รักชาติ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม; ลำดับที่ 2 จากขวา) นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ...

งานเสวนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา CBSEL CHINA มีมติก่อตั้งสมาคมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 : นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร ผู้อำนวยการ กศน.วังน้ำเขียว ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา CBSEL China สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไทย ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ...

[CBSEL วันที่ 17 เช้า] บรรยาย การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ความสำคัญของแผนพัฒนาโรงเรียนจีน (14 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การวางแผนพัฒนาโรงเรียน วิทยากร ศาสตราจารย์หยู๋ เจ๋อ หยวน (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีหนาน) E-mail : 786449337@qq.com วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ๑. สาระสำคัญของวิชานี้ ...

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...

[CBSEL วันที่ 16 เช้า] การสอนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่จีนต้องเผชิญในยุคข้อมูลข่าวสาร (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การสอนในชั้นเรียนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร รศ. จางเหลียง สถาบันวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ...

คำกล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน CBSEL-CHAINA

คำกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในต่างประเทศ ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน ...

[ปาฐกถา] ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 งานเสวนาภาวะผู้นำทางการศึกษาไทยและจีน

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ตัวแทนกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา CBSEL-CHINA 2017 นำเสนอปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ...