Latest บรรยายงานในหน้าที่ News

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยาย ความรอบรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารยุคใหม่ โมดุล 1-9 เตรียมสอบ ภาค ก สอบ ผอ. สอบ รอง ผอ.

คลิปเสียงบรรยาย (ขยายความ) ความรอบรู้ เรื่อง การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง โมดุล 1-9 [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปเนื้อหา ความรอบรู้ การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก สอบ ผอ.

คลิปเสียงบรรยาย ความรอบรู้ เรื่อง การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 9 โมดุล [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยาย ความรอบรู้ ประชาคมอาเซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ติวสอบ ผอ.

คลิปเสียงบรรยาย ความรอบรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปเนื้อหา สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ติวสอบรอง ผอ. ติวสอบ ผอ.

คลิปเสียงบรรยาย เรื่อง สมรรถนะทางการบริหาร [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา จุดเด่น ของคลิปเสียงชุดนี้ ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ; การพัสดุและสินทรัพย์ เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบรอง ผอ. ติวสอบ ผอ. ติวสอบครูผู้ช่วย

คลิปเสียงบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณ ตอนที่ 2 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปเนื้อหา การบริหารงบประมาณ; การเงินและการบัญชี เตรียมสอบผู้บริหาร ติวสอบรอง ผอ. ติวสอบ ผอ. ติวสอบครูผู้ช่วย

คลิปเสียงบรรยาย เรื่อง การบริหารงบประมาณ ตอนที่ 1 การบริหารการเงินและการบัญชี [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ...

[จะเด็ดติวเตอร์] สรุปเนื้อหา การบริหารทั่วไป เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ติวสอบ ผอ. ติวสอบรอง ผอ. ติวสอบครูผู้ช่วย

คลิปเสียงบรรยาย เรื่อง การบริหารทั่วไป [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (และสอบครูผู้ช่วย-เนื้อหาส่วนนี้ก็ใช้ประกอบการเตรียมตัวสอบได้เช่นกัน)  จุดเด่น ของคลิปเสียงชุดนี้ ...