[STEM] ตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (CODING AT SCHOOL PROJECT) ศูนย์ ม.อุบลฯ

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนากระบวนความคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ นั้น เนคเทค-สวทช. ได้จัดทำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศใช้เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะ โครงการขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบนี้

ดาวน์โหลด [รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Coding at School Project]

ทั้งนี้โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. 33 จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ของศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะได้นำชุดอุปกรณ์ดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ครูผู้สอนที่ขับเคลื่อนกิจกรรม : ครูสกลเดช เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
[รายชื่อสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)]Leave a Comment