โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อ.โนนนารายณ์

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน

โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน 6 ระดับ ได้แก่

1) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล

2) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี, นโยบายประเทศไทย 4.0, ศาสตร์พระราชา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี

3) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน

4) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว

5) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ท้องถิ่น: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สร้างความสุขสู่ชุมชน

6) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัดของนักเรียน ชี้แนะให้คำแนะนำในสิ่งที่เด็กถนัดและทำได้ดี

ทั้งนี้ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำ อ.โนนนารายณ์ ซึ่งจะได้ขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของอำเภอโนนนารายณ์ต่อไป 

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล >> [โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล]Leave a Comment